Průběh soutěže

Nejprve je uveřejněna výzva neomezenému počtu uchazečů, kteří předloží splnění kvalifikačních požadavků a předloží portfolia s referenčními pracemi.

Uchazeč v žádosti o účast v soutěži o návrh předloží jako součást portfolia šest staveb vysoké architektonické a stavebně technické úrovně. Z nich musí být minimálně jedna zakázka, jejíž investiční náklady činí minimálně 25 mil. Kč bez DPH, realizována.

Zadavatel rozhodne o snížení počtu účastníků na základě stanoviska soutěžní poroty, která posoudí splnění podmínek účasti v soutěži (včetně splnění technické kvalifikace) a posoudí předložená portfolia podle míry naplnění kritéria: celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací. Posuzování portfolií probíhá neanonymně.

Zadavatel vyzve 5 až 6 týmů k účasti v užší soutěži o návrh. Všechny vyzvané týmy, které splní požadavky zadavatele a předloží soutěžní návrh, obdrží odměnu za zpracování tohoto soutěžního návrhu. Celkem je na ceny odměny určena částka ve výši 840 000 Kč.

Na soutěž o návrh naváže jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb.  Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na dopracování soutěžního návrhu a zpracování projektové dokumentace na všechny následující projektové fáze a na výkon souvisejících služeb.